Regulamin badań wyjazdowych

Regulamin badań wyjazdowych

REGULAMIN dot. BADAŃ WYJAZDOWYCH w Sportslab

 1. Aby wykonać badanie wydolnościowe w innej lokalizacji niż CDS Sportslab przy ul. Racławickiej 146, w Warszawie, Konsument zobowiązany jest do wcześniejszej rezerwacji terminu wizyty za pomocą jednej z wymienionych form zapisu:
  1. Formularza zgłoszeniowego (on-line) na stronie sportslab.pl
  2. Kontaktu telefonicznego: 570-580-580
  3. Wiadomości e-mail: kontakt@sportslab.pl
 2. Badania wydolnościowe wyjazdowe będą realizowane jedynie w lokalizacjach i terminach podanych wcześniej na stronie internetowej sportslab.pl/badania-wydolnosciowe-miasta-i-terminy
 3. Rezerwację terminu na badanie wyjazdowe uznaje się za zakończoną, jeśli zostanie ustalona godzina i data wykonania badania
 4. Konsument zobowiązany jest do opłaty badania wydolnościowego w terminie do trzech dni roboczych od zakończenia rezerwacji. Jeżeli w tym terminie opłata nie zostanie zrealizowana, rezerwacja zostaje automatycznie anulowana.
 5. Opłatę należy wnosić na podanie niżej konto tytułem: Imię Nazwisko osoby badanej

mBank 37 1140 2004 0000 3002 7568 6210

 

 1. Jeśli Konsument nie anuluje rezerwacji drogą mailową lub poprzez formularz kontaktowy on-line lub wiadomość sms, wizytę uznaje się za odbytą i nie przysługuje prawo zwrotu kosztów badania.
 2. Jeżeli Konsument anuluje rezerwację wcześniej opłaconego badania wyjazdowego na 7 dni kalendarzowych przed terminem badania, przysługuje mu prawo do zwrotu całego kosztu badania.
 3. Jeżeli Konsument anuluje rezerwację opłaconego wcześniej badania wyjazdowego w terminie do 6 dni przed anulowanym terminem), przysługuje mu prawo do zwrotu połowy kosztu badania.
 4. Jeżeli termin zostanie anulowany z winy Sportslab Klientowi przysługuje całkowity zwrot kosztów badania.

 

Regulamin ważny od 16.01.2020r.

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną - wizyty online

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

Postanowienia ogólne:

 1. Niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną określa zakres i warunki umawiania i rezerwacji terminu wizyt za pośrednictwem strony internetowej: https://sportslab.pl/

Definicje:

 1. Cennik – cennik Usług, udostępniany Pacjentowi na Stronie internetowej Usługodawcy,
 2. Pacjent – osoba fizyczna, który korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę,
 3. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, udostępniony nieodpłatnie na stronie https://sportslab.pl/
 4. Strona internetowa – strona Usługodawcy, służąca do umawiania i rezerwacji terminu wizyt, dostępna pod adresem https://sportslab.pl/
 5. Usługa –polega na udostępnieniu Pacjentowi możliwości umawiania i rezerwacji terminu wizyty drogą elektroniczną. Aby móc korzystać z Usługi, należy zapoznać się dokładnie z treścią Regulaminu oraz zaakceptować jego warunki. Brak akceptacji warunków Regulaminu uniemożliwia korzystanie z Usługi.
 6. Usługodawca – SPORTSCILAB Sp. z o. o. (dawniej SPORTSLAB Szczepan Wiecha), z siedzibą w Rzeszowie, przy ul. Ks. A. Pasterczyka 41; 35-330 Rzeszów, NIP: 7011160389, REGON: 526121989
 7. Pozostałe usługi, tj. wizyta, odbywają się osobiście w gabinecie lub za pośrednictwem połączenia internetowego (tzw wizyta online) w terminie wskazanym przy rezerwacji. Warunki świadczenia pozostałych usług nie są objęte Regulaminem.

Sposób korzystania ze świadczonych usług i opłaty

 1. Rezerwacja terminu wizyty odbywa się za pośrednictwem formularza rejestracyjnego i harmonogramu zamieszczonego na Stronie internetowej w zakładce „Zapisz się na wizytę”.
 2. Pacjent rezerwujący wizytę zobowiązany jest:
  • uzupełnić formularz o wymagane dane: imię i nazwisko, numer telefonu oraz adres e-mail;
  • uiścić przedpłatę w wysokości 100% ceny wizyty wskazanej przy wyborze terminu wizyty.
 1. Podanie danych przez Pacjenta jest równoznaczne ze złożeniem jego oświadczenia o zgodności z prawdą wszelkich danych udostępnionych Usługobiorcy oraz posiadaniu pełnej zdolność do czynności prawnych, lub w przypadku jej ograniczenia posiadaniu niezbędnej zgody opiekuna prawnego.
 2. Po uzupełnieniu formularza rejestracyjnego, na adres e-mail podany przez Pacjenta w formularzu rejestracyjnym zostanie wysłany link prowadzący do strony umożliwiającej uiszczenie przedpłaty.
 3. Warunkiem dokonania rezerwacji terminu wizyty jest uiszczenie przedpłaty w wysokości 100% ceny wizyty wynikającej z Cennika. Opłatę uważa się za dokonaną dopiero po jej zaksięgowaniu na rachunku bankowym Usługodawcy lub potwierdzeniu wpłaty przez serwis PayU.
 4. W razie braku uiszczenia przedpłaty do 24 h przed wybranym terminem wizyty lub niezwłocznie w przypadku rezerwacji terminu w czasie krótszym niż 24 h do wybranego terminu wizyty, termin uznaje się za nierezerwowany i dostępny dla pozostałych potencjalnych pacjentów.
 5. Przedpłatę można uiścić w następujący sposób:
  • Za pomocą przelewu online przez serwis PayU. Link umożliwiający płatność przez serwis PayU zostanie przesłany automatycznie po uzupełnieniu swoich danych przy zapisie online.
  • przelewem bankowym na rachunek bankowy Usługodawcy:

mBank: 37 1140 2004 0000 3002 7568 6210

w tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko Pacjenta

Reklamacje

 1. Pacjent ma prawo zgłaszać reklamacje związane z Usługą za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: kontakt@sportslab.pl
 2. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi maksymalnie 14 dni roboczych licząc od daty otrzymania reklamacji.

Odwołanie lub zmiana terminu wizyty

 1. Odwołanie wizyty w zarezerwowanym terminie możliwe jest najpóźniej 24 h przed tym terminem. W przypadku braku stawiennictwa na umówionej wizycie i braku odwołania we wskazanym terminie, zwrotowi podlega 50% uiszczonej przedpłaty.
 2. Odwołanie zarezerwowanego terminu wizyty jest możliwe przez wysłanie wiadomości e-mail na adres email kontakt@sportslab.pl. Usługodawca nie przewiduje innej możliwości odwołania rezerwacji.
 3. Brak stawiennictwa na umówionej wizycie lub brak odwołania we wskazanym terminie skutkuje utratą 50% dokonanej przedpłaty, niezależnie od przyczyny.
 4. Spóźnienie się Pacjenta na zarezerwowany termin wizyty w przypadku jej odbycia skutkuje jej skróceniem o czas spóźnienia, przy czym przedpłata pozostaje bez zmian. W razie spóźnienia przekraczającego połowę planowanego czasu trwania wizyty Usługodawca uprawniony jest do anulowania rezerwacji terminu wizyty, co skutkuje przepadkiem 100% uiszczonej przedpłaty ,niezależnie od przyczyny spóźnienia.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odwołania zarezerwowanego terminu wizyty najpóźniej na godzinę przed terminem. W razie odwołania Usługodawca zaproponuje Pacjentowi nowy termin wizyty. W przypadku braku akceptacji nowego terminu wizyty lub niezaproponowania go Usługodawca zwróci Pacjentowi całość uiszczonej przedpłaty.
 6. Usługodawca dokona zwrotu przedpłaty w terminie 7 dni od dnia odwołania zarezerwowanego terminu wizyty zgodnie z Regulaminem.

Wymagania techniczne

 1. Dostęp do Strony internetowej i formularza rejestracji wizyty możliwy jest na urządzeniu komputerowym lub mobilnym przy spełnieniu następujących warunków:
  • korzystania z jednej z następujących przeglądarek: Internet Explorer, Microsoft Edge, Chrome, Mozilla Firefox, Opera lub Safari,
  • korzystanie z jednego z systemów operacyjnych: Windows, macOS, Linux/Ubuntu, minimalne wymagania sprzętowe:
   • Procesor Pentium 4 lub nowszy wspierający SSE2 (wszystkie współczesne procesory),
   • 512MB pamięci RAM dla systemów 32-bitowych oraz 2GB pamięci RAM dla systemów 64-bitowych,
   • minimum 200 MB wolnego miejsca na dysku do przechowywania danych tymczasowych i ciasteczek,
   • stałe połączenie do sieci Internet.
 2. Do dokonania rezerwacji za pośrednictwem formularza konieczne jest posiadanie przez Pacjenta:
  • rachunku bankowego,
  • konta poczty elektronicznej

Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu.
 2. Wszelkie spory między Usługodawcą a Pacjentem będą rozstrzygane w sposób polubowny.
 3. W przypadku nierozwiązania sporów na drodze polubownej, między Usługodawcą, a Pacjentem, sądem właściwym jest Sąd właściwy miejscowo i rzeczowo dla miejsca siedziby Usługodawcy.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.
 5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 20/03/2020
Regulamin sklepu - zakup voucherów

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ – ZAKUP VOUCHERÓW

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.sportslab.pl

I. Definicje

Sprzedawca/Usługodawca –  SPORTSCILAB Sp. z o. o. (dawniej Sportslab Szczepan Wiecha) z siedzibą w Rzeszowie, przy ul. Ks. A. Pasterczyka 41, 35-330 Rzeszów, NIP 7011160389
Regulamin – niniejszy regulamin; W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.z 2002 r.Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
Klient/Kupujący – osoba fizyczna (w tym również konsument), osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która zawiera Umowę Sprzedaży lub korzysta z innych Usług Sklepu Internetowego.
Konsument – rozumie się przez to osobę fizyczną, która zawiera Umowę Sprzedaży w celu bezpośrednio niezwiązanym z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową.
Produkt – Voucher dostępny w wersji elektronicznej jak i papierowej będące przedmiotem Umowy Sprzedaży.
Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu Kodeksu cywilnego, zawierana pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.
Sklep Internetowy – serwis internetowy dostępny pod adresem www.sportslab.pl , za pośrednictwem którego Klient może kupić Produkt.
Strona – Usługodawca i Klient.
Strona Sklepu – każda strona bądź podstrona www znajdująca się pod adresem www.sportslab.pl.
Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Produktów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

II. Zasady ogólne

1. Regulamin określa zasady dokonywania przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu Internetowego sprzedaży Produktów oraz wzajemne prawa i obowiązki Stron z tym związane.
2. Regulamin jest udostępniony Klientowi nieodpłatnie za pośrednictwem Strony Sklepu, w formie, która umożliwia pozyskiwanie, odtwarzanie i utrwalenie Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient.
3. Złożenie Zamówienia w Sklepie oznacza zapoznanie się, zaakceptowanie i przestrzeganie przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu oraz dokonanie Zamówienia na warunkach określonych w Regulaminie.
4. Regulamin jest dostępny na stronie www.sportslab.pl /regulamin dla każdego użytkownika Internetu, w tym dla każdego Klienta, w formie, która umożliwia pozyskiwanie, odtwarzanie i utrwalenie Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient.
5. Kontakt z Usługodawcą można uzyskać korzystając z adresu poczty elektronicznej: sportslab@sportslab.pl
6. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Kupującego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.
7. Sklep Internetowy prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.

III. Ogólne informacje dotyczące Produktów oraz licencji na korzystanie z Produktów

1. Vouchery na badania wydolnościowe ważne są przez 6 miesięcy od daty nabycia, na terenie Polski, w miastach w których Sportslab wykonuje badania – aktualna lista z terminami dostępna jest pod adresem https://sportslab.pl/miasta-i-terminy-badan/
2. Vouchery na usługi wizyt u lekarzy i specjalistów ważne są przez okres 3 miesięcy od daty nabycia. Realizowane są tylko i wyłącznie w Centrum Diagnostyki Sportowej Sportslab, ul. Racławicka 146 lok.77

3. Vouchery na usługi rehabilitacji oraz treningów ważne są przez okres 4 miesięcy od daty nabycia. Realizowane są tylko i wyłącznie w Centrum Diagnostyki Sportowej Sportslab, ul. Racławicka 146 lok.77

IV. Wymagania techniczne

1. Przeglądarka powinna mieć włączoną obsługę javascript oraz plików cookies..
2. W celu korzystania ze Sklepu Internetowego konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).
3. W trakcie korzystania ze Sklepu Internetowego w systemie teleinformatycznym Klienta instalowane są niewielkie pliki cookies dla celów identyfikacji oraz dla celów statystycznych, jeżeli przeglądarka której używa Klient, na to pozwala. Szczegółowe zasady używania plików cookies określa Regulamin plików „cookies” dostępny www.sportslab.pl/polityka-prywatnosci.
4. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby korzystanie ze Stron Sklepu Internetowego możliwe było z wszystkich popularnych typów komputerów, systemów operacyjnych i przeglądarek internetowych, jednak nie gwarantuje i nie odpowiada za możliwość i efektywność korzystania z wymienionych stron w całości lub części przy użyciu wszystkich dostępnych narzędzi.
5. Korzystanie ze Stron Sklepu Internetowego następuje za pośrednictwem ogólnodostępnej sieci Internet, która ze swej istoty nie gwarantuje niezawodności ani poufności komunikacji pomiędzy Klientem a Sklepem, w tym w zakresie treści przesyłanych informacji oraz niejawności danych Klienta. Ochrona danych osobowych Klienta realizowana jest zgodnie z zasadami określonymi w pkt XI Polityka Prywatności.
6. Sprzedawca oświadcza, że nigdy nie wysyła próśb o przysłanie e-mailem hasła Klienta.
7. Sprzedawca dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia każdorazowej, ciągłej i pełnej dostępności Stron Sklepu.
8. Treść zawieranych Umów Sprzedaży między Sklepem a Klientami utrwalana jest i udostępniana Klientom w wersji elektronicznej na zasadach określonych w Regulaminie.
9. Klient nie może umieszczać na Stronie Sklepu treści bezprawnych.

V. Składanie i przyjmowanie Zamówień

1. Kupujący składa Zamówienie poprzez  wybór jednej lub kilku pozycji Produktów oferowanych w Sklepie Internetowym,
2. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
3. Zamówienie będzie uznane za złożone, jeżeli w formularzu zamówienia zostaną zamieszczone wszelkie dane pozwalające na prawidłową identyfikację Kupującego, w tym w szczególności numer telefonu kontaktowego lub adres poczty elektronicznej. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Kupującym. Jeżeli kontakt z Kupującym nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.
4. Każde prawidłowo złożone Zamówienie otrzymuje unikalny kod pozwalający na identyfikację Zamówienia oraz Kupującego.
5. Sprzedawca potwierdza złożenie Zamówienia poprzez wiadomość email.
6. W przypadku niemożności realizacji Zamówienia w terminie określonym w niniejszym Regulaminie z uwagi na brak dostępnych terminów Sprzedawca telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej powiadomi niezwłocznie Kupującego o tej okoliczności proponując inny termin realizacji zamówienia. Kupujący jest uprawniony do niezaakceptowania nowego terminu realizacji Zamówienia. Z zastrzeżeniem przepisów prawa bezwzględnie obowiązującego, w tym przepisów regulujących odpowiedzialność wobec Klienta będącego konsumentem, żadna ze stron nie będzie podnosić wobec siebie jakichkolwiek roszczeń z tytułu braku realizacji zamówienia, o której mowa w niniejszym ustępie Regulaminu.

VI. Zasady dostarczania Zamówień.

1. Sprzedawca dostarcza zamówione Produkty w sposób wskazany przez Kupującego w formularzu zamówienia.
2. Towary mogą zostać dostarczone w następujący sposób:
a. drogą elektroniczną -w formie pdf, po podaniu danych (imię, nazwisko) osoby, na którą ma być wystawiony voucher. W takim wypadku Kupujący winien zaznaczyć opcję format elektroniczny.
3. b. w formie papierowej – odbiór osobisty w siedzibie Przychodni (ul. Racławicka 146, lok.77) lub wysyłkowo (doliczamy koszt kuriera). W takim wypadku Kupujący winien zaznaczyć opcję format papierowy. Dostarczenie zamówionego Towaru nastąpi za pośrednictwem Poczty Polskiej przy czym orientacyjny termin dostawy na terenie Polski wynosić będzie około 2 dni robocze od dnia przyjęcia Zamówienia

VII. Zasady i formy płatności

1. Wszystkie ceny prezentowane na Stronie Sklepu są wyrażone w polskich złotych (PLN) i zawierają podatek VAT. Cena podana na Stronie Sklepu przy każdym Produkcie jest wiążąca w chwili składania Zamówienia.
2. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.
3. Na każdy sprzedany Produkt Sprzedawca wystawia imienny dowód zakupu (fakturę VAT).
4. Kupujący wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami i formularzy. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.
5. Numer konta Sprzedawcy jest następujący:
mbank 37 1140 2004 0000 3002 7568 6210
6. Numer konta jest podany na Stronie Internetowej i jest przesyłany w e-mailu z potwierdzeniem Zamówienia.
7. W Sklepie dostępne są wyłącznie następujące formy płatności:
I. Przelew tradycyjny Płatność musi zostać uregulowana do 7 dni od momentu złożenia zamówienia – jeżeli należność nie wpłynie do 7 dni, zamówienie zostaje anulowane. Zamówienie jest przekazywane do realizacji dopiero po wpłynięciu całej należności na konto firmy, która obsługuje płatności elektroniczne dla Sprzedawcy.

II przelew online – Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A. Płatność musi zostać uregulowana do 7 dni od momentu złożenia zamówienia – jeżeli należność nie wpłynie do 7 dni, zamówienie zostaje anulowane. Zamówienie jest przekazywane do realizacji dopiero po wpłynięciu całej należności na konto firmy, która obsługuje płatności elektroniczne dla Sprzedawcy.

VIII. Koszt dostawy

1. Wysokość opłat uzależniona jest od rodzaju transportu oraz sposobu płatności.
2. W zależności od wybranej przez Klienta formy dostawy koszty dostawy wynoszą:
i. W przypadku formy elektronicznej – 0 zł;
ii. W przypadku dostawy za pośrednictwem Poczty Polskiej – 15 zł;

IX. Odstąpienie od Umowy

1. Konsument, który zawarł umowę na odległość ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od dnia wydania rzeczy (Towaru), a gdy umowa dotyczy usługi – od dnia zawarcia umowy (podstawa prawna: art. 7 ust.1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny Dz.U. Nr 22,poz.271 ze zm.). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. Jeżeli konsument dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty.
2. Prawo do odstąpienia od Umowy, o którym mowa w ust. 1 dotyczy sprzedaży konsumenckiej, a więc ma ono zastosowanie wyłącznie do Klientów będących konsumentami.
3. Zastrzega się, że nie wiążą Klienta będącego konsumentem postanowienia Regulaminu, które stanowią niedozwolone postanowienia umowne w rozumieniu k.c. (art. 385(1) – art. 385(3) K.c. lub naruszają bezwzględnie obowiązujące przepisy prawne dotyczące zawierania umów z udziałem konsumentów lub, które zostały zamieszczone w rejestrze postanowień wzorców umowy uznanych za niedozwolone, prowadzonym przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
4. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:
a. świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 7 ust. 1;
d. świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą;

5. Konsument, który odwoła rezerwację ustalonego wcześniej terminu wizyty określonej w treści zakupionego Vouchera do 7 dni przed ustalonym terminem wizyty, traci prawo do zmiany terminu rezerwacji. Jeśli nie wstawi się na umówiony termin wizyty, voucher traci ważność;

6. Jeżeli konsument odwoła rezerwację ustalonego wcześniej terminu wizyty określonej w treści zakupionego Vouchera powyżej 7 dni przed ustalonym terminem wizyty, zachowuje prawo do ponownej rezerwacji, w dogodnym terminie (nie dłuższym niż termin ważności vouchera określonym w pk.III), tylko jeśli;

a) Rezygnacja z rezerwacji zostanie zgłoszona drogą mailową

lub

b) Rezygnacja z rezerwacji zostanie zgłoszona poprzez wiadomość sms

lub

c) Rezygnacja z rezerwacji zostanie zgłoszona poprzez formularz wysłany za pomocą strony www.sportslab.pl

lub

d) Rezygnacja z rezerwacji zostanie zgłoszona poprzez stosowne oświadczenie na piśmie.

X. Tryb postępowania Reklamacyjnego

1.  Reklamacje powinny być składane pisemnie (listownie, faxem, e-mailem) na adres Sklepu Internetowego określony w postanowieniach wstępnych regulaminu lub na adres poczty elektronicznej sportslab@sportslab.pl
2. Rozpatrzenie reklamacji następuje w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania przez Sprzedawcę.
3. Do reklamacji oraz odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu niezgodności Towaru z umową w stosunku do konsumentów stosuje się przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. nr 141 poz. 1176 ze zm.) i ustawy z dnia 2 lipca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22, poz. 271 ze zmianami).
4. W przypadku sprzedaży niestanowiącej sprzedaży konsumenckiej, wyłącza się przepisy zawarte w artykułach 556 – 576 Kodeksu cywilnego, z wyłączeniem przepisów bezwzględnie obowiązujących.

XI. Polityka prywatności

1. W trakcie składania Zamówienia, Kupujący może wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedającego w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Kupujący ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
Korzystanie ze Sklepu Internetowego, w szczególności podawanie danych Klienta służy wyłącznie realizacji Zamówienia. Dane te nie są w żadnym wypadku udostępniane osobom trzecim. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją Zamówienia jest  Szczepan Wiecha właściciel spółki SPORTSCILAB Sp. z o. o. (dawniej Sportslab Szczepoan Wiecha)  z siedzibą w Rzeszowie, przy ul. Ks. A. Pasterczyka 41, 35-330 Rzeszów, NIP 7011160389
2. Dane osobowe Klienta są przechowywane w systemie informatycznym Sprzedającego przez czas trwania procedury realizacji Zamówienia i są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz Ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
3. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych zawarte są w Polityce prywatności dostępnej: www.sportslab.pl/polityka-prywatnosci.

XII. Postanowienia końcowe

1. Regulamin i Umowa Sprzedaży podlegają prawu polskiemu.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).
3. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych Umów Sprzedaży między Sklepem a Klientami:
i. będącymi konsumentami, będą rozpatrywane przez sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.),
ii. nie będącymi konsumentami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy ze względu na miejsce siedziby Sprzedawcy.
4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż do Umów Sprzedaży zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili zawarcia Umowy Sprzedaży.

Data opublikowania Regulaminu 09.01.2024 r.

Regulamin Voucherów

REGULAMIN VOUCHERÓW

 1. Voucher na badania wydolnościowe  jest ważny przez okres 6 miesięcy od daty zakupu, vouchery do pozostałych specjalistów – 3 miesiące, chyba, że w opisie Vouchera podano inaczej.
 2. Data ważności Voucherów nie ulega przedłużeniu.
 3. Voucher nie może być wymieniony na ekwiwalent pieniężny.
 4. Przy realizacji Vouchera Użytkownikowi nie przysługuje prawo otrzymania reszty, gdy wartość otrzymanej usługi jest niższa niż wartość Vouchera.
 5. Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty różnicy ceny gotówką, kartą płatniczą, kartą kredytową gdy wartość otrzymanego towaru lub świadczonej usługi jest wyższa od wartości przedstawionego Vouchera.
 6. Zakupiony voucher nie podlega zwrotowi.
 7. Voucher podarunkowy wystawiany jest imiennie i nie może być wykorzystany przez inną osobę.
 8. Voucher będący nagrodą w zawodach (niezależnie od tego czy jest wystawiony imiennie, czy też nie), może być wykorzystany wyłącznie przez laureatów zawodów, nie może być przekazany/odsprzedany innej osobie. Voucher ten może być zrealizowany wyłącznie w CDS Sportslab, ul. Racławicka 146/U77, 02-117 Warszawa
 9. Voucher może być wykorzystany jednorazowo bez możliwości podziału.
 10. Voucher może być zakupiony w CDS Sportslab bądź zamówiony drogą telefoniczną.
  lub e-mailową.
 11. Wysyłka zakupionego Vouchera jest realizowana po otrzymaniu przelewu na konto. Voucher zostanie wysłany pod wskazany adres, lub wysłany droga elektroniczną.
 12. Na voucherze umieszczone są następujące informacje:
  • imię i nazwisko osoby obdarowanej;
  • data ważności;
  • rodzaj pakietu na jaki obowiązuje Voucher (Standard/ Pro);
  • informacje kontaktowe umożliwiające umówienie wizyty w ramach realizacji Vouchera;
 13. Sportslab nie ponosi odpowiedzialności za Voucher, który został utracony lub uszkodzony, po jego przekazaniu Nabywcy.
 14. Sportslab ma prawo odmówić realizacji usługi w momencie gdy upłynął termin ważności vouchera, w sytuacji gdy uszkodzenia vouchera uniemożliwiają jego odczyt oraz w sytuacji gdy istnieją przeciwwskazania zdrowotne po stronie Użytkownika vouchera do wykonania usługi.
 15. Klienci realizujący voucher są traktowani na identycznych zasadach jak wszyscy pozostali klienci Sportslab. Oznacza to m.in., że w celu realizacji vouchera wymagana jest wcześniejsza rezerwacja. W celu uzgodnienia dogodnego terminu wizyty prosimy o kontakt z recepcją pod nr tel. (+48) 570 580 580 lub pod adresem: kontakt@sportslab.pl. Przy dokonywaniu rezerwacji prosimy o informację, że formą płatności za umawiane badanie będzie Voucher.
 16. CDS Sportslab gwarantuje możliwość realizacji vouchera podczas godzin pracy Centrum w ramach wszystkich dostępnych terminów w grafiku.
 17. W razie braku anulowania rezerwacji drogą e-mailową, smsem lub na piśmie do 7 dni przed umówioną wizytą, Voucher uznany zostaje za zrealizowany.
 18. W przypadku braku dokonania wcześniejszej rezerwacji terminu, tj. gdy rezerwacja odbywa się później niż 14 dni przed końcem daty ważności vouchera, Sportslab nie gwarantuje dostępności terminów.
 19. Nabywca/Użytkownik wraz z otrzymaniem Vouchera oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego treść w całości i zobowiązuje się przestrzegać jego zapisów.
 20. Sportslab zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany obowiązują od daty ich wprowadzenia przez Sportslab , po udostępnieniu zmienionego Regulaminu.
 21. Niniejszy regulamin uważany jest za zaakceptowany przez Nabywcę Vouchera z momentem dokonania zapłaty.

Pobierz regulamin voucherów

Regulamin promocji na vouchery

0

Wpisz poniżej szukane słowo/wyrażenie i naciśnij Enter